Interieur gebouw

TEKENEN AAN DE WAND 
Ons Christelijk geloof telt een aantal symbolen -zinnebeeldige tekenen- waarvan de achtergrond vaak dieper ligt, dan het lijkt en die ons doen herinneren aan betekenisvolle gebeurtenissen uit de Bijbel. Ook in onze kerk, zowel binnen als buiten, vinden we hiervan enkele voorbeelden.

Op het pleintje voor de kerk zien we drie cirkels in de bestrating. 
Voortzetting hiervan vinden we met drie half- bolvormige lampen boven de vergadertafel in de consistoriekamer van de kerk, benevens drie grotere licht-bollen boven het liturgisch centrum. Telkens het getal "drie" voorstellend: Vader, Zoon en Heilige Geest en/of geloof, hoop en liefde.

In de hoek achter de preekstoel, waar twee wanden elkaar ontmoeten, een soort hoeksteen, een klankbord in de vorm van de Griekse letter "I", de beginletter van Jezus en Ichtus, Zoon van God, als rugdekking. 

 
Boven in het klankbord het Christus monogram. De twee door elkaar geschreven beginletters van het Griekse woord Xpietoe. Het monogram werd enige eeuwen na Christus gebruikt als merkteken op de ronde broden, hiermee de betekenis uitbeeldend van: "Jezus als het brood des levens".

Het doopvont is aan drie zijden voorzien van drie symbolische waterdruppels. 

Op de voorkant van de avondmaalstafel komt een wat uitgebreidere symboliek voor. Hieraan geeft de kunstenaar van deze en eerder genoemde symbolen - architect wijlen Ben van Velzen- de volgende uitleg. 
De halve cirkel stelt de Hemel voor met daarin de duif symboliserend de vrede. Vanuit de Hemel naar de aarde de Christus, de Herder en zijn kudde, het gedenkteken van het Avondmaal: "Gedenk, dit is mijn lichaam, gedenk, dit is mijn bloed", brood en wijn.

Aan de gallerij, links naast het orgel, bevindt zich een notenbalk. De noten geven de melodie aan van: "'k Wil U o God mijn dank betalen". Een geschenk van de gemeente bij het in gebruik nemen van de kerk op 31 januari 1965 en gemaakt door leraren van de Lagere Technische School te Sint-Maartensdijk. 


 
Als we al deze "Tekenen aan de wand" goed overdenken, kunnen we misschien ook wel spreken van een "Preek aan de wand".

Architect Ben van Velzen legt in zijn toespraak (1992) tijdens de eerste dienst in het verbouwde en geheel vernieuwde kerkgebouw uit waarom hij tot vormen en symbolen in de vernieuwde kerk is gekomen. "Hieraan ligt de beleving van ruimte ten grondslag en specifiek voor een kerkgebouw met zijn eigen cultuur en emoties.
"Met vormen en kleuren heeft hij geprobeerd om aan de drie dimensies (lengte, breedte, hoogte) er één toe te voegen, namelijk "sfeer". En dan sfeer in de zin van: "hier voel ik me op mijn gemak, hier voel ik mij thuis".Over de door hem in deze kerk toegepaste symbolen kunnen we lezen in hoofdstuk 29 van het boekje "Van Rimpeling tot Golfbeweging" onder de titel:"Tekenen aan de wand". De heer van Velzen bedankt de gemeente "Rehoboth" voor deze prachtige opdracht, die, zo zei hij:"moeilijk, spannend en uitdagend door hem was ervaren". Na een uitgebreide kring van medewerkers te hebben bedankt zegt hij:"Zelden heb ik zo genoten van zo'n geweldige samenwerking".De heer van Velzen sluit zijn toespraak af met de woorden:"We hebben als bouwers ons doel bereikt en dat doel is nu een middel geworden voor uw gemeente".

ORGEL 

De eredienst bestaat uit een aantal elementen, een van deze elementen is de samenzangAls gemeente samen zingen van de grote daden Gods; Hem onze lof en dank betuigen in het lied is een niet weg te denken onderdeel van onze eredienst. Om dit zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen is, ter begeleiding en ondersteuning hiervan, een goed kerkorgel een onontbeerlijk instrument. 

Orgel 1

Aanvankelijk werd voor de samenzang gebruik gemaakt van een harmonium dat later werd vervangen door een twee voets orgel.
Omstreeks 1980 werden concrete plannen gemaakt voor de aanschaf van een nieuw orgel. Er wordt een orgelcommissie benoemd met aan het  hoofd hiervan de initiatiefnemer Ds. J.J. Roodsant. Deze commissie laat zich adviseren door  terzake deskundigen, waaronder landelijk zeer vooraanstaande organisten. Eenmaal op orgelpad blijkt al gauw, hoeveel orgelbouwers er in ons land zijn en hoe groot de diversiteit is op dit gebied. De commissie staat voor een moeilijke opdracht. Maar na een lange tijd van onderzoek, bestaande uit vergelijkingen, gesprekken en geschrijf en na veel wikken en wegen, komt de commissie tenslotte tot een eensluidend advies. 

Orgel 2

Zodra de prijs van het orgel bekend is, kan, nadat de gemeente vooraf goed is voorgelicht, met de geldwervingsactie worden begonnen. Met aftrek van de inruilwaarde van het oude orgel komt het totaal bedrag van het nieuwe orgel op ongeveer f 80.000,--. Het geld komt er! Het orgel kan worden besteld. Met de volle steun van de gemeente wordt aan het orgelmakers- bedrijf Bern. Koch B.V. te Apeldoorn opdracht verstrekt tot de bouw van een kerkorgel.

Orgel 3
 
Technisch gezien spreekt men van een 2 klavier mechanisch pijporgel met een dispositie van 11 stemmen, verdeeld over 2 manualen benevens een subbas 16'. Het bevat van klein tot groot, 666 pijpen. Bovendien heeft het een mooi voorfront waardoor het, als onderdeel van het interieur, een sieraad is voor de kerk. Wat de klankgeving betreft, heeft men duidelijk met een vooruitziende blik gebouwd daar deze, in de inmiddels door verbouwing vergrootte kerkzaal, nog steeds ruimschoots voldoet.
Ongeveer een jaar na het verlenen van de opdracht, wordt het orgel op 15 oktober 1982 officieel in gebruik genomen. 

Orgel 4

In 2004 is het orgel gerenoveerd door de fa. Nijsse te Oud-Sabbinge. Er zijn toen 12 pijpen van een orgel uit Wierden bijgeplaatst waardoor drie stemmen van het orgel konden vervolmaakt.

ANTEPENDIUM 

Het antependium is het 'kleed' dat voor de preekstoel hangt.

Ante 1

groen
Kleur van de hoop, groei en toekomst.
Wordt gebruikt:
- tussen Epifanie en de eerste zondag in de 40-dagentijd
De 40-dagentijd wordt ook wel Passietijd of lijdenstijd genoemd en loopt van Aswoensdag tot Pasen
- tussen Pinksteren en eerste adventszondag.
Deze kleur wordt dus het grootste gedeelte van het jaar gebruikt.

Ante 2

wit
Kleur van het feest.
Wordt gebruikt:
- in de Kersttijd (Kerstnacht t/m Epifanie)
Epifanie = Verschijning van Christus aan de wereld: Drie koningen, op 6 januari
- op Witte Donderdag en
- in de Paastijd (Paasnacht tot Pinksteren)

Ante 3

rood
kleur van het vuur (Heilige Geest).
Wordt gebruikt:
- met Pinksteren, of
- gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt: de verjaardag van de kerk (kerkgebouw), of de inwijding van een predikant

Ante 4    Ante 5

roze
Mengkleur van paars en wit: halverwege de voorbereidingstijd breekt het witte van het feest al door.
Wordt gebruikt:
- op de derde (middelste) adventszondag en
- op de middelste zondag in de 40-dagentijd
(zondag Laetare (=verheugt u).
De 40-dagentijd wordt ook wel Passietijd of lijdenstijd genoemd en loopt van Aswoensdag tot Pasen.
(De 40 dagen zijn exclusief de zondagen)

paars
Kleur van voorbereiding, ingetogenheid.
Wordt gebruikt:
- in de Adventstijd (de 5 weken voor Kerst) en
- in de 40-dagentijd
Deze loopt van Aswoensdag tot Pasen en wordt ook wel Passietijd, of lijdenstijd genoemd.

Ante 6

geen
Op Goede Vrijdag hangt er geen antependium. Die dag branden er ook geen kaarsen.
Hiermee wordt de verlatenheid gesymboliseerd.