ANBI Informatie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.   ANBI_logo1.jpg

 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet.
 • de manier waarop de instelling geld werft.
 • het beheer van het vermogen van de instelling.
 • de besteding van het vermogen van de instelling.

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling.
  het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling.
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan.
 • de functie van de bestuurders.
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • het beloningsbeleid.
  een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
 • een financiële verantwoording.

In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet, of pas later te publiceren via internet. Lees hieronder of de uitzonderingen voor u gelden.

Latere ingangsdatum voor kerkgenootschappen

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de gegevens pas vanaf 1 januari 2016 via internet te publiceren.

Namen van bestuurders van kerkgenootschappen niet publiceren

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet.

Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren

U hoeft in de volgende situaties geen balans van uw ANBI te publiceren:

 • Uw ANBI is een kerkgenootschap. Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen moeten de volgende informatie wel publiceren:

 • een staat van baten en lasten en een toelichting.
 • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen.
 • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop.

Behoefte aan meer informatie over ANBI en de Hervormde Gemeente Rehoboth? Neemt u dan gerust contact met ons op.