ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde gemeente Rehoboth

te Sint-Maartensdijk

Telefoonnummer:

0166-664580

RSIN/Fiscaal nummer:

826 081 319

Website adres:

www.hervormdegemeenterehoboth.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Westvest 2

Postcode:

4695 EB

Plaats:

Sint-Maartensdijk

 

Het organogram van de Hervormde gemeente Rehoboth vindt u onder het menu-onderdeel ANBI – Transparant.

De Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Profielschets gemeente Rehoboth

  • de kern vormt de zondagse kerkdiensten, waarbij een goede en bijbelgetrouwe bijbeluitleg en een goede liturgie centraal staan (waarbij de eer van God tot zijn recht komt.)
  • Het is belangrijk dat ruimte is voor de kinderen en dat er aandacht is voor de muzikale vormgeving vooral in de speciale diensten.
  • Een open gemeente waar men zich thuisvoelt en waar de liefde van Christus ervaren kan worden. Er moet openheid en respect zijn voor de diversiteit binnen de gemeente. De gemeente Rehoboth is de enigeconfessioneel hervormde gemeente op het eiland en heeft daardoor een unieke positie op Tholen. Haar leden wonen verspreid over het gehele eiland, waardoor ze het karakter draagt van een streekgemeente.
  • We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de vorming en toerusting (geloofsopbouw) van gemeenteleden.
  • We willen een pastorale gemeente zijn waar de geestelijke mens gevoed en de persoonlijke mens aangemoedigd wordt in zijn geloof.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 10 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit:

  • Predikant
  • Ouderlingen (waarvan één scriba)
  • Ouderling-kerkrentmeesters (waarvan één voorzitter kerkenraad)
  • Diakenen

Het College van diakenen telt 4 leden (waarvan momenteel één vacant) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente, via het menu-onderdeel ANBI – Transparant / Beleidsplan 2020 - 2024

Het beleidsplan van de gemeente geeft een leidraad voor het functioneren van de gemeente als geheel en de ambtsdragers in het bijzonder. Naast een algemeen beleidsplan heeft elk college een eigen deelplan met daarin hun doelstellingen en taken.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Er zijn diverse activiteiten binnen de gemeente, enerzijds om de financiën op peil te houden en anderzijds om de gemeente te betrekken in het kerkenwerk, het bewust maken van samen gemeente zijn en de omgeving (naasten) in contact te brengen met het evangelie. U leest er meer over bij het onderdeel 'Focus en prioriteiten' op deze plaats.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Rekening 2022 / Begroting 2023

Diaconie20222023

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie van de hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk heeft geen bezittingen in de vorm van landerijen of gebouwen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Onder de diaconie vallen twee commissies, de Zending- en Evangelisatiecommissie en de Roemeniëcommissie met elk hun eigen financiële jaarrekening.

Doelstelling

Doel van de Zending‑ en Evangelisatiecommissie is de gemeente als geheel te motiveren in haar betrokkenheid bij het doorgeven en doen verkondigen van het Evangelie ‑in woord en daad‑ aan allen die op deze aarde wonen.

Hierbij is te denken aan de woorden die de Here tot zijn discipelen sprak:

"Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken".

(Matthéüs 4:19)

Zie verder in het deelplan Zending- en Evangelisatiecommissie in het beleidsplan Rehoboth.