ANBI Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk

Telefoonnummer:

0166-664580

RSIN/Fiscaal nummer:

826 075 083

Website adres:

www.hervormdegemeenterehoboth.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Westvest 2

Postcode:

4695 EB

Plaats:

Sint-Maartensdijk

 

Het organogram van de Hervormde gemeente Rehoboth vindt u onder het menu-onderdeel ANBI - Transparant.

De Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Profielschets gemeente Rehoboth

  • de kern vormt de zondagse kerkdiensten, waarbij een goede en bijbelgetrouwe bijbeluitleg en een goede liturgie centraal staan (waarbij de eer van God tot zijn recht komt.)
  • Het is belangrijk dat ruimte is voor de kinderen en dat er aandacht is voor de muzikale vormgeving vooral in de speciale diensten.
  • Een open gemeente waar men zich thuisvoelt en waar de liefde van Christus ervaren kan worden. Er moet openheid en respect zijn voor de diversiteit binnen de gemeente. De gemeente Rehoboth is de enigeconfessioneel hervormde gemeente op het eiland en heeft daardoor een unieke positie op Tholen. Haar leden wonen verspreid over het gehele eiland, waardoor ze het karakter draagt van een streekgemeente.
  • We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de vorming en toerusting (geloofsopbouw) van gemeenteleden.
  • We willen een pastorale gemeente zijn waar de geestelijke mens gevoed en de persoonlijke mens aangemoedigd wordt in zijn geloof.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 10 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit:

  • Predikant
  • Ouderlingen (waarvan één scriba)
  • Ouderling-kerkrentmeesters (waarvan één voorzitter kerkenraad)
  • Diakenen

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste twee leden, aangevuld met vrijwilligers die belast zijn met de financiële administratie. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website vindt u het Beleidsplan van onze gemeente, via het menu-onderdeel ANBI – Transparant / Beleidsplan 2020 - 2024

Het beleidsplan van de gemeente geeft een leidraad voor het functioneren van de gemeente als geheel en de ambtsdragers in het bijzonder. Naast een algemeen beleidsplan heeft elk college een eigen deelplan met daarin hun doelstellingen en taken.

 E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Van alle kerkelijke vrijwilligers / medewerkers, krijgen alleen de organisten een vergoeding.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Er zijn diverse activiteiten binnen de gemeente, enerzijds om de financiën op peil te houden en anderzijds om de gemeente te betrekken in het kerkenwerk, het bewust maken van samen gemeente zijn en de omgeving (naasten) in contact te brengen met het evangelie. U leest hierover meer bij het onderdeel 'Focus en prioriteiten' op deze plaats.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Rekening 2022 / Begroting 2023

CvK20222023

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris organist) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.